تنظیم و رگلاژ پنجره دوجداره

بازبینی پروژه های اجرا شده و تنظیم و رگلاژ درب و پنجره دوجداره upvc جزئی از برنامه اتمام پروژه ها می باشد.

بعد از ساخت و تحویل پنجره های دوجداره، همکاران بازرگانی بکتاش برای اطمینان از صحیح کار کردن پنجره ها و گاها برای رفع نواقص پروژه ها تنظیم و رگلاژ پنجره ها رو مجددا انجام میدهند.

این امر می تواند بارها با نظر کارفرما و برای بهبود شرایط کار پنجره ها انجام می پذیرد.

رکن اساسی در پروژه های ساخت پنجره دوجداره، تحویل کامل و صحیح درب و پنجره دوجداره می باشد.

بایستی توجه داشت که استفاده از هر وسیله ای باعث استهلاک و کاهش عمر و کارایی آن میشود.

ولی می توان با تنظیم و سرویس به موقع آن باعث افزایش طول عمر وسیله شد.

مقوله پنجره دوجداره از این حیث مستثنا نمی باشد.

بدین منظور بایستی برای افزایش کارایی محصولات، تنظیم های مجدد بر روی آنها صورت پذیرد.